©2014-2018, SỞ TƯ PHÁP TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn - Phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng
Điện thoại:(0263)-852 443. Fax: 0263.859.106